واش پرایمر، پوشش آستری مناسب برای افزایش چسبندگی پوشش نهایی با زیر لایه

واش پرایمر، افزایش دهنده میزان چسبندگی پوشش نهایی و زیر لایه واش پرایمر، پوشش آستری دو جزئی است که جهت افزایش چسبندگی لایه های نهایی بر روی سطوح فلزی غیر آهنی مثل آلومینیوم، مس و سطوح گالوانیزه مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول يک پرايمر سريع خشک شونده است که با...