دیوارها و سطوح نمدار، مشکلی دیرینه با راه حلی جدید

تاثیر نم و رطوبت بر ساختمان بافت فرسوده ساختمان، ترکیدگی لوله، باران و مواردی از این دست باعث به وجود آمدن نم در دیوارو سطوح می‌شود. رطوبت موجود در دیوارها می تواند موجب آسیب جدی به بنا شود. در برخی موارد برطرف کردن رطوبت سطوح نمدار به سادگی ممکن نیست. در این میان روش...